Strona główna » Felina CLUB

Super wyprzedaże - zobacz ile możesz zyskać - taniej niż kiedykolwiek.

Felina CLUB

Felina ClubFelina ClubWymieniaj punkty na zakupy.

Stworzyliśmy program właśnie dla Ciebie,

aby Twoje zakupy były łatwiejsze.


  

W podziękowaniu za stałą współpracę stworzyliśmy dla naszych Klientów

atrakcyjny system wyróżnień w formie programu lojalnościowego

Felina CLUB. 

Wartość każdego z Twoich zakupów trafia w postaci punktów na specjalne konto Felina CLUB. Uzbierane w ten sposób punkty możesz przeznaczyć na opłacenie kolejnych zakupów (obniżając wartość produktów nieprzecenionych). Dodatkowo po zapisaniu się do newslettera dodajemy 5 punktów oraz dodatkowe 5 punktów można otrzymać dodając opinie o produkcie. Punkty są doliczane do konta Klienta po zmianie statusu zamówienia na - zrealizowane. Ilość punktów można sprawdzić po zalogowaniu na stronie Klienta. Możliwość zapłacenia za zamówienie zebranymi punktami pojawia się w koszyku podczas wyboru formy płatności, jeżeli powyższy warunek jest spełniony.

 Program Lojalnościowy
 

 

Program lojalnościowy Felina Club jest programem bonusowym, dzięki któremu można automatycznie zyskać więcej dokonując zakupów w sklepie Felina Polska Online. Wystarczy podczas zakupów dokonać rejestracji aby stać się Członkiem Felina Club i zbierać punkty za towary nabyte w naszym sklepie. Zdobytymi punktami Członkowie Klubu mogą dokonać zapłaty podczas kolejnych zakupów.

Informacja o ilości i wartości posiadanych punktów dostępna jest po zalogowaniu się na swoje konto  w zakładce Moje Konto > Program Lojalnościowy. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
 


1. Wprowadzenie


Niniejszy dokument („Warunki Uczestnictwa”) określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Felina Club oraz warunki Państwa uczestnictwa w Klubie, w tym zasady przyznawania uczestnikom („Członkom Klubu”) punktów.


2.Program lojalnościowy Felina Club

 1. Program Lojalnościowy Felina Club jest organizowany i zarządzany przez Sklep Internetowy Felina Polska Online z siedzibą 95-200 Pabianice, ul.Trębacka 7/3.
 2. Program Lojalnościowy Felina Club opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach, której każdy zarejestrowany Klient Sklepu Internetowego Astelia zostaje Członkiem Klubu i za dokonane zakupy otrzymuje punkty. Przyznanymi punktami Członkowie Klubu będą mogli dokonać zapłaty za wybrane produkty przy kolejnym zamówieniu.


 3. Uczestnicy – Członkowie Klubu

 1. Członkiem Klubu staje się każdy Klient Sklepu Internetowego Astelia, który dokonał rejestracji.
 2. Rejestracja w sklepie oznacza, że potwierdzają Państwo i akceptują Warunki Uczestnictwa w Felina Club.
 3. Sklep Felina Polska Online nie ma obowiązku informować Członków Klubu o  błędnie wypełnionych danych.
 4. Dane wprowadzone podczas rejestracji winny być przez Członków Klubu aktualizowane. Zmiana danych, podanych podczas rejestracji, może być dokonana w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto. W przypadku, gdy Członek Klubu nie zaktualizuje danych, Sklep Internetowy Felina Polska Online prześle informacje o przyznanych Punktach na ostatnio podany adres mailowy. Sklep Internetowy Felina Polska Online nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie przekazania przez Członka Klubu informacji o zmianie danych.
 5. Informacje dotyczące Felina Club będą Członkom przekazywane na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej pocztą e-mail.


 4. Przyznawanie Punktów

 1. W związku z nabywaniem towarów w Sklepie Internetowym Felina Polska Online, Członkom Klubu zostaną przyznane Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem towarów, dostępna jest na stronie internetowej www.felinapolska.com po zalogowaniu się na swoje konto.
 2. Za każdą wydaną złotówkę za towary w Sklep Internetowym Felina Polska Online przyznawany jest 1 Punkt. Dodatkowo Organizator programu, może przyznawać dodatkowe punkty podczas akcji promocyjnych, konkursów itp.
 3. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
 4. Punkty przyznawane są za wszystkie zakupione towary w sklepie Felina Polska Online
 5. Punkty nie są naliczane za koszty przesyłki.
 6. Jeżeli Członek Klubu zrezygnuje z nabycia towarów, za które zostały mu przyznane Punkty, np. gdy odstąpią Państwo od umowy, wypowiedzą ją, lub uchylą się od skutków prawnych oświadczenia woli, Sklep Internetowy Felina Polska Online zastrzega sobie prawo do cofnięcia przyznanych Członkowi Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.


5. Stan Konta punktów

 1. Przyznane Punkty są zapisywane na koncie założonym automatycznie podczas rejestracji w Sklepie Internetowym Felina Polska Online. Aktualny stan Konta Członek Klubu może sprawdzić na stronie www.Felina Polska Online po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce „Program lojalnościowy”.
 2. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zgromadzonych punktów muszą zostać przekazane w formie pisemnej na adres mailowy biuro@felinapolska.com  najpóźniej w ciągu 30 dni od daty dokonania zakupów. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie paragony lub rachunki otrzymane w związku z nabyciem produktów, za które nie przyznane zostały Punkty. Zastrzeżenia zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Nieprzekazanie zastrzeżeń we wskazanym terminie uznaje się za potwierdzenie stanu Konta.


 6. Wymiana Punktów

 1. Wymiana Punktów na zakupy możliwa jest gdy stan Konta wynosi, co najmniej równowartość ilościową i wartościową równą kwocie zamówionego/ych produktu/ów. Maksymalna liczba Punktów która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” i wg stanu prawnego z czerwca 2009 odpowiada 15.200 Punktom (760,00 PLN).
 2. W przypadku zmiany prawa Sklep Internetowy Felina Polska Online zastrzega możliwość zmiany liczby punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku Powyższe nie wymaga powiadomienia Członków Klubu i nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.
 3. W przypadku gdy liczba Punktów zebranych przez Członka Klubu na Koncie nie wystarcza na wymianę ich na wybrane przez niego towary, Sklep Internetowy Felina Polska Online, z uwzględnieniem kryteriów określonych na stronie internetowej Programu i w Regulaminie zamawiania i dostawy Nagród może umożliwić Członkom uzupełnienie różnicy między liczbą Punktów, które są zebrane na Koncie, a wartością wybranego towaru, przez dopłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.
 4. Wymiana Punktów jest możliwa zgodnie z wyborem Członka Klubu na dowolne towary, będące w ofercie Sklepu Internetowego Felina Polska Online.
 5. Przeniesienie Punktów na rzecz innych Członków Klubu jest możliwe tylko za zgodą Sklepu Internetowego Felina Polska Online.
 6. Przyznane Członkom Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.
 7. Towary mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.
 8. Zamówienie towary dostarczane są w terminie określonym w Regulaminie Sklepu Internetowego Felina Polska Online. W przypadku braku dostępności wybranego produktu Członek Klubu zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Punkty którymi dokonał płatności zostaną przywrócone na jego konto tak aby mógł ponownie dokonać zakupu innego produktu dostępnego w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego Felina Polska Online
 9. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa lub ograniczenia prawne, niektóre towary mogą być dostępne tylko dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.


7. Wygaśnięcie Punktów
 

Sklep Internetowy Felina Polska Online zastrzega sobie prawo do anulowania punktów w przeciągu 12 miesięcy od ich przyznania Członkowi Klubu ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca kalendarzowego tego okresu, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na towary zgodnie z zasadami Programu.  Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego Konta nie zostaną Członkowi przyznane Punkty ani nie wymieni on Punktów na towary, Konto Członka może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.
 

8. Ustanie uczestnictwa w Programie
 

 1. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Członkowie mogą zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie przesłane na adres Sklep Internetowy Felina Polska Online, Semi-Soft - Mariusz Kamiński 95-200 Pabianice, ul.Trębacka 7/3
 2. Z ważnych powodów Sklep Internetowy Felina Polska Online może wypowiedzieć Członkom uczestnictwo w Felina Club w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się m.in.: naruszenie Warunków Uczestnictwa, nieodebranie przesyłki z zamówionymi w sklepie towarami, nieopłacenie potwierdzonego zamówienia przy wyborze formy płatności z góry. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (jako formę pisemną dopuszcza się korespondencję przesłaną drogą elektroniczną) ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Felina Club. Członek Klubu może odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Sklep Internetowy Felina Polska Online, Semi-Soft - Mariusz Kamiński 95-200 Pabianice, ul.Trębacka 7/3
 3. Zakończenie uczestnictwa w Felina Club prowadzi do utraty zebranych Punktów.


9. Zmiana Warunków Uczestnictwa


Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Sklep Internetowy Felina Polska Online, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu Lojalnościowego Felina Club, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. O zmianach Członkowie zostaną powiadomieni drogą elektroniczną  na ostatnio podany adres mailowy,  lub na stronie internetowej Programu.  Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Członek nie wypowie uczestnictwa w Klubie lub gdy przed upływem tego terminu dokona zakupów w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.


10. Zakończenie Programu Lojalnościowego Felina Club

 1. Sklep Internetowy Felina Polska Online może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy Felina Club. O takiej decyzji Członkowie Klubu zostaną niezwłocznie poinformowani drogą mailową, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu.
 2. Gdy Program zostanie zakończony, Członkowie mogą wymienić swoje Punkty na towary w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.


11. Postanowienia końcowe


Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu Lojalnościowego


1. Warunki ogólne


Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego („Uczestnik”). Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).


2. Państwa dane i cel ich przetwarzania


Dla celów uczestniczenia w Felina Club konieczne jest podanie przez Członków  danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, pełny adres dostawy, adres mailowy oraz numer telefonu. Podając dane osobowe Członkowie wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep Internetowy Felina Polska Online w celu organizacji Programu. Poza tym Członkowie Klubu mogą wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego i adres e-mail) przez Sklep Internetowy Felina Polska Online oraz ewentualnych przyszłych Partnerów Programu Lojalnościowego. Jeżeli Członek Klubu wyraził zgodę, jego dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania  informacji o towarach Sklepu Internetowego Felina Polska Online i przyszłych Partnerów Felina Club.

Dane, podane przez Członków w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone w podanym przez nich brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Członka Klubu zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych Członkowie Klubu powinni informować zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Felina Club.


3. Zarządzanie danymi


Podane w podczas rejestracji dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych w sklepie będą przetwarzane przez Sklep Internetowy Felina Polska Online, Semi-Soft - Mariusz Kamiński 95-200 Pabianice, ul.Trębacka 7/3

Dane osobowe Członków Klubu nie zostaną udostępnione osobom trzecim nieobjętym Programem, chyba że Członkowie wyrażą na ich udostępnienie zgodę.


4. Przekazywanie danych


Sklep Internetowy Felina Polska Online może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy) w celu realizacji Programu Felina Club, przesyłania materiałów drogą pocztową oraz przy wysyłaniu zamówionych przez Członków towarów. Sklep Internetowy Felina Polska Online zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za ich działania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu Lojalnościowego Felina Club i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.


5. Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych


Członkom Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych.

W przypadkach, o których mowa w pkt. 8 niniejszych Warunków Uczestnictwa, dane osobowe Członka Klubu zostaną usunięte z bazy danych Sklepu Internetowego Astelia najpóźniej z upływem 4-go roku od dnia ustania członkostwa w Felina Club.


Przejdź do strony głównej

Wybrane produkty promocyjne